Svätý Michal archanjel

Svätý Michal archanjel

Vaječná tempera

Ikonografia tohto svätca vychádza z viacerých prameňov. Jeho meno spomína už prorok Daniel ako strážneho anjela vyvoleného národa, ochrancu Izraela. V Novom zákone, v knihe Zjavení sv. Jána sa spomína Michal archanjel ako zástanca cirkvi. Rozpráva, ako on a jeho anjeli bojovali proti drakovi a jeho anjelom, nečistým silám pekla. O boji Michala archanjela s diablom sa hovorí aj v liste apoštola Júdu. Uvádza sa aj ako archistratég nebeského vojska.

Späť ...