Kristus Pantokrator

Kristus Pantokrator

Vaječná tempera

Ikonografický typ Krista Pantokratora vyjadruje v ľudskej podobe stelesneného Syna, Boží Majestát Stvoriteľa a Vykupiteľa. Zobrazovaný je ako sedí na tróne /Deésis, Posledný súd, Spasiteľ v sláve/ alebo stojí. Existuje veľký počet variantov zobrazenia Krista Pantokratora, ktoré sa od seba líšia významom gesta pravej ruky /žehnajúce, rečnícke, učiteľské a pod./, umiestnením, kompozíciou jednotlivých častí tela a celkovým výrazom tváre, ktorý sa z prísneho Vševládcu postupne premenil na milosrdného a odpúšťajúceho Krista. Najstaršia známa ikona Krista Pantokratora pochádza zo 6. stor. z kláštora sv. Kataríny na hore Sinaj.

Späť ...